Tack för oss Göteborg

Tusen tack Göteborg för ett mycket trevligt årsmöte.

Protokollet från årsmötet kommer under dagen att läggas in på hemsidan.
Nästa årsmöte planeras i Köpenhamn våren 2025

Anna Dora

Kallelse till Årsmöte Scandinavian Hyperbaric Medical Society

Datum: torsdagen 18 april

Tid: 08.00-08.45

Plats: Järneken, Östra Sjukhuset, Göteborg

Varmt välkommen att delta i årsmötet för SHMS som hålls i samband med föreningens vårmöte. 

Styrelsen har två propositioner att lägga gram för omröstning.

Proposition 1:

Föreningens bank har krav på att val av firmatecknare ska finnas med på protokollet för årsmötet. Med syfte att säkerställa att val av firmatecknare sker under årsmötet föreslår styrelsen att detta införs som punkt på dagordningen för årsmötet. Dagordningen skulle då se ut enligt följande:

Dagordning vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsman att jämte mötesord­förande justera protokollet
 4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 5. Upprättande av närvaroförteckning
 6. Föreningens verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ord­för­ande och sekreterare jämna år
  Val av vice ordförande, kassör och övrig ledamot udda år
 10. Val av två revisorer och en suppleant för ett år
 11. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedning för ett år
 12. Val av firmatecknare, ett år
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Styrelsens presentation av verksamhetsplan och budget för kommande år
 15. Styrelsens förslag (propositioner)
 16. Medlemmars förslag (motioner)
 17. Övriga ärenden

Proposition 2:

I dagsläget är föreningens hemsida samt e-post de kommunikationskanaler som föreningen har till medlemmarna. Därav är det i den enskilda medlemmens intresse att ha en uppdaterad e-postadress i föreningens register. Inaktiva e-postadresser kan, på sikt, bli ett problem vid administration av medlemsregistret.

Styrelsen föreslår därför ändring i stadgarna, paragraf 3:

Nuvarande text:

”Medlem som trots påminnelse ej erlagt medlemsavgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen.”

Ny text:

”Medlem som ej uppdaterat sina kontaktuppgifter eller, trots påminnelse, ej erlagt medlemsavgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen”

Förfrågan om programpunkter till SHMS 2024

Hej SHMS-medlem!

Som tidigare aviserats välkomnar vi alla SHMS-medlemmar till vårmöte i Göteborg  17-18 april! Den lokala möteskommitéen söker nu programpunkter och föredrag till det vetenskapliga programmet. Tveka inte att höra av dig om du har något du vill bidra med.

Mer information om mötet samt anmälan kommer under våren.

Vi ses!

SAVE THE DATE

Hej alla glada SHMSare. Årsmötet och våra vetenskapliga dagar kommer att vara i Göteborg 17-18 april 2024.

Vi hoppas till att se så många som möjligt. Uppdatering och program kommer när det närmar sig mötet.

För styrelsen

Anna Dora Jonasdottir Njåstad

Tusen takk Oslo

Tack för oss Oslo.
Trevligt möte med bra innehåll, givande samtal och gemenskap. Att ni lyckades styra upp vädret med var en fantastisk bonus.

På återseende i Göteborg på årsmötet 2024

Anna Dora

Save the date

Dags att lägga in i kalendern att årsmötet 2023 kommer att hållas i Oslo 31/5-1/6 2023 mer info kommer.