Kallelse till Årsmöte Scandinavian Hyperbaric Medical Society

Datum: torsdagen 18 april

Tid: 08.00-08.45

Plats: Järneken, Östra Sjukhuset, Göteborg

Varmt välkommen att delta i årsmötet för SHMS som hålls i samband med föreningens vårmöte. 

Styrelsen har två propositioner att lägga gram för omröstning.

Proposition 1:

Föreningens bank har krav på att val av firmatecknare ska finnas med på protokollet för årsmötet. Med syfte att säkerställa att val av firmatecknare sker under årsmötet föreslår styrelsen att detta införs som punkt på dagordningen för årsmötet. Dagordningen skulle då se ut enligt följande:

Dagordning vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsman att jämte mötesord­förande justera protokollet
 4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 5. Upprättande av närvaroförteckning
 6. Föreningens verksamhetsberättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ord­för­ande och sekreterare jämna år
  Val av vice ordförande, kassör och övrig ledamot udda år
 10. Val av två revisorer och en suppleant för ett år
 11. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedning för ett år
 12. Val av firmatecknare, ett år
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Styrelsens presentation av verksamhetsplan och budget för kommande år
 15. Styrelsens förslag (propositioner)
 16. Medlemmars förslag (motioner)
 17. Övriga ärenden

Proposition 2:

I dagsläget är föreningens hemsida samt e-post de kommunikationskanaler som föreningen har till medlemmarna. Därav är det i den enskilda medlemmens intresse att ha en uppdaterad e-postadress i föreningens register. Inaktiva e-postadresser kan, på sikt, bli ett problem vid administration av medlemsregistret.

Styrelsen föreslår därför ändring i stadgarna, paragraf 3:

Nuvarande text:

”Medlem som trots påminnelse ej erlagt medlemsavgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen.”

Ny text:

”Medlem som ej uppdaterat sina kontaktuppgifter eller, trots påminnelse, ej erlagt medlemsavgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen”